ផ្តល់ព័ត៌មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News

នេះជាប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង ទំព័រ ស៊ីអ៊ីអិន

ទំហំ 500px X 500px

ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

(+855) 88 979 9148
(+855) 92 938 333

សេចក្តីជូនដំណឹង

ក្រុមហ៊ុនផេនមេឌាគ្រុប ខូ.អ ិលធីឌី ដែលជាម្ចាស់ស្របច្បា ប់គេហទំព័រ ខេមបូឌា អ៊ិចប្រ េសញ៉ូ ហៅកាត់ថា "CEN" សូមប្រក ាសជាសាធារណថា់៖

ចាប់ពីពេលនេះតទៅឈ្មោះ  សុទ្ធ វិសាល  ភេទប្រុស កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ ្ណលេខ ០១០៤៤៩៦៦៥ សញ្ជាតិខ្ម ែរ មិនមែនជាបុគ្គលិកនៅក្រុម ហ៊ុនផេនមេឌាគ្រុប ខូ.អិលធីឌី និងគេហទំព័រ ខេមបូឌា អ៊ិចប្ រេសញ៉ូទៀតទេ។

ហេតុនេះរាល់ទង្វើរបស់  សុទ្ធ វិសាល  អត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ ៊ុនចាប់ពីពេលនេះតទៅ។

ផ្ទាំងព៌ត័មានរបស់ ស៊ីអ៊ីអិន នឹងបង្ហាញក្នុងរយៈពេល វិនាទីទៀត, ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់រង់ចាំទេ សូមចុច ទីនេះ or