បិទ​វគ្គ​ហ្វឹកហ្វឺន​បំប៉ន​ជំនាញ​កុំព្យូទ័រ និង​បើក​វគ្គ​ហ្វឹកហ្វឺន​ជំនាញ​ទ្បើង​លើ​នាវា – CEN