អ្នក​អាច​ប្រឈម​ខ្លាំង​ទៅ​នឹង​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម ដោយសារ​កត្តា​ទាំង​នេះ​ – CEN