ទៀតហើយ​! ឆក់យក​ជីវិត​អ្នក​មុជទឹក​ម្នាក់ ក្នុងអំឡុង​ប្រតិបត្តិ​ការរុករក និង​សង្គ្រោះ​សម្រាប់​យន្តហោះ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ Lion Air – CEN