មិនត្រូវ​ឲ្យ​ក្មេង​ផឹកទឹក​ផ្លែឈើ នៅពេល​ព្រឹក​ – CEN