ស្ដ្រី​មេ​តុងទីន​ម្នាក់ ត្រូវ​តុលាការ ឃុំខ្លួន​ – CEN