​រាជរដ្ឋាភិបាល​បង្កើត​ក្រុមការងារ ដោះស្រាយ​សំណើ និង​សំណូមពរ របស់​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ – CEN