ទឹកឃ្មុំ​ល្អ​បំផុត​, តែ​វា​កាន់តែ​ល្អ​ដល់​កំពូល​ប្រសិន​ទទួលទាន​នៅពេល​វេលា ៥ នេះ​ – CEN