ចិន​នឹង​ពង្រឹង​គោលនយោបាយ បើកចំហរ ហើយ​បន្ត​រៀបចំ​ពិព័រណ៍ នាំចូល​អន្តរជាតិ​ចិន​នេះ​ – CEN