វេទិកា​ផ្សព្វផ្សាយ​និង​ពិគ្រោះ​យោបល់​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី​ធ្វើឡើង​នៅ​ខណ្ឌ​ឬ​ស្សី​កែវ ដោះស្រាយ​កង្វល់​ផ្ទាល់​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ – CEN