សមត្ថកិច្ច ចាប់​ក្រុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទ​មក​ប្រាប់ថា ត្រូវ​រង្វាន់ PowerBank ជា​នុយ​បញ្ឆោត​ – CEN