នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ផ្លែស្វាយ​របស់​កម្ពុជា នឹង​នាំ​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​កូរ៉េ​ – CEN