រមណីយដ្ឋាន​ទេសចរណ៍ ២២​កន្លែង​នៅ​កម្ពុជា ក្លាយជា​រមណីយដ្ឋាន​គំរូ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៧-២០១៨ – CEN