តំណាង UN ជួប មន្ត្រី​ក្រសួងយុត្តិធម៌ មិនបាន​លើកឡើង ពី​បញ្ហានយោបាយ នៅ​កម្ពុជា – CEN