នៅ​ក្មេង​ឲ្យ​ល្ហក់ មិន​គិត​ខំរៀន​ទេ បែរជាយក​ស្នេហា​ដាក់ខ្លួន ដល់ពេល​ឪពុកម្តាយ​ណែនាំ​… តូចចិត្ត​គិត​ខ្លី​ដើម្បី​បញ្ជាក់ថា​ស្លាប់​អស្ចារ្យ​!! – CEN