យក​កូន​មក​ផ្ញើ​នឹង​យាយ មាន​អី​មិន​ដឹង​លង់ទឹក​ស្លាប់ តាំងពី​ពេលណា ខណៈ​ឪពុក​រវល់​ការងារ ម្តាយ​ឆ្លងទន្លេ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ – CEN