​រាជរដ្ឋាភិបាល រក​ចំណូល​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ដី​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច ប្រមាណ​ជាង ៦​លាន​ដុល្លារ​ – CEN