អ្នកលក់​ម្នាក់​រៀបចំ​សាច់​ឲ្យ​ដូច​គ្រោងឆ្អឹង​មនុស្ស មានអី អតិថិជន​ប្រកាស​ឈប់​ទិញ​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ពី​ហាង​នោះ​ – CEN