អីក៏សំណាងម្លេះ! ទិញឆ្នោតកោស ៣សន្លឹក ត្រូវទាំង ៣សន្លឹក បានប្រាក់ខ្ទង់លានដុល្លារ – CEN