ធ្លាប់តែឃើញ​មនុស្ស​ឡើង​ជាន់! ឥឡូវ​នេះ «ត្បាល់​ជាន់​បុរាណ» ដូន​តា​ខ្មែរ​យើង​ត្រូវ​បាន​​កែច្នៃ «ដាល់» អំបុក​ជំនួស​កម្លាំង​មនុស្ស​ដ៏អស្ចារ្យ (វីដេអូ) – CEN