ជំរុញ​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​វិស័យ​រដ្ឋ វិស័យ​ឯកជន និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ត្រូវ​ខិតខំ​បង្កើន​ផលិតផល​ទេសចរណ៍​ថ្មីៗ​ – CEN