សាលា ACE នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ACE Open Day ដើម្បី​ស្វាគមន៍​សិស្សានុសិស្ស និង​អាណាព្យាបាល​ទាំងអស់​មក​ចូលរួម ដើម្បី​ស្វែងយល់​អំពី​កម្មវិធីសិក្សា​នៅ​សាលា ACE ដោយ​សេរី​ – CEN