អ៊ីចឹងតើ បានជាកន្លាតធុននឹងជំងឺ ហើយពិបាកសម្លាប់ – CEN