ការខិតខំ​រួមគ្នា​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម ឆ្លុះបញ្ចាំង នូវ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ដ៏​ល្អ រវាង​អាមេរិក និង​កម្ពុជា​ – CEN