អាយុ ៦៩​ឆ្នាំ ធ្វើ​អី​មិន​បាន​ច្រើន​ដូច​ចិត្ត បុរស​ហូ​ឡង់​ម្នាក់​ចង់​ទម្លាក់​អាយុ​មក ៤៩​ឆ្នាំ​វិញ​ – CEN