ជំងឺមហារីក​សួត ​៖ អ្នក​គួរ​ប្រុងប្រយ័ត្ន និង​ស្វែងរក​ការព្យាបាល​ឲ្យទាន់ពេល បើ​មាន​អា​ការៈព្រមាន​ទាំងនេះ​ – CEN