ដាក់តាំង​បង្ហាញ​ផ្សព្វផ្សាយ​ផលិតផល​កម្ពុជា​-​អន្តរជាតិ ដើម្បី​ពង្រឹង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ និង​សេដ្ឋកិច្ច​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​ – CEN