ក្រុម​ជនជាតិ​ដែលមាន​អម្បូរ​ភាសា​ផ្សេងគ្នា នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា នាពេល​បច្ចុប្បន្ន (​ត​ចប់​) – CEN