ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវការ​និង​ចូលរួម មហាសន្និបាត​សមាគម​អន្តរជាតិ អភិបាលក្រុង ប្រើប្រាស់​ភាសា​បារាំង រាជធានី​ភ្នំពេញ​ទទួលបាន​លទ្ធផល​ជោគជ័យ​ – CEN