ក្រសួង​ការងារ ចេញ​សេចក្តីសម្រេច​ថ្ងៃ​ឈប់សំរាក​បុណ្យ ដែល​មាន​ប្រាក់​ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៨ – CEN