កម្មវិធីអាហារពេលល្ងាច ជាកិច្ចបើកទំព័រ កម្មវិធីសន្និបាត បញ្ញាវន្ត ពិភពលោក លើកទី៤ – CEN