ពាក្យ​អង្វរករ​របស់​អ្នកកាសែត Khashoggi មុនពេល​ត្រូវគេ​សម្លាប់​ – CEN