កោះ​ដែលមាន​ប្រជាជន​រស់នៅ​ប្រជ្រៀត​គ្នា​បំផុត លើ​ភពផែនដី​ – CEN