បើក​សិក្ខាសាលា​សមាហរណកម្ម កម្មវិធី​វិនិយោគ​បី​ឆ្នាំ​រំកិល​(២០១៩-២០២១) ​នៅ​សាលាស្រុក​ស្វាយជ្រំ​ – CEN