អ្នកជំនាញ​នឹងសិក្សា​លើ​ប្រធានបទ​សំខាន់ៗ ចំនួន​៤​ចំណុច ក្នុង​ការផ្តល់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ វិធានការ​នានា ដែល​ត្រូវ​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​ការ ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ លើ​វិស័យ​កសិកម្ម – CEN