រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​ប្រកាស​ក្រុម​ជំនាញ​ទាំង​៥ ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ការគ្រប់គ្រង និង​អភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​ក្រុង​ព្រះសីហនុ កោះរ៉ុង និង​កោះរ៉ុង​សន្លឹម​ – CEN