ធ្លាប់​តែ​ឃើញ​គេ​ប្រើ Drone ដើម្បី​ផ្តិត​យក​ទិដ្ឋភាព​ស្អាតៗ តែ​ចោរ​ម្នាក់​នេះ​ប្រើ Drone ដើម្បី​លួច​កង់ អ្នកទេសចរ​ – CEN