ផ្ញើ​កូន​អោយ​ម៉ែ​មើល ភ្លេចខ្លួន​ចៅ​លង់ទឹក​ស្លាប់​ – CEN