សន្និបាត​បញ្ញាវន្ត​ពិភពលោក​លើក​ទី​៤ ស្វាគមន៍​អ្នកចូលរួម​ជាង ២.៥០០​នាក់​ – CEN