ដាក់ឈ្មោះ​កូន​តាម Hitler ត្រូវ​ចោទ​ប្រកាន់ទោស​នៅ​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ – CEN