មន្ត្រី​ជំនាញ​កាំកុងត្រូល​ខេត្តតាកែវ​បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ទីតាំង​ស្ថានីយ៍​ប្រេងឥនន្ទៈ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ ដែល​ខុស​ប្រក្រតី​មិន​អនុលោមភាព​ផ្នែក​បរិមាណ​និង​គុណភាព​បន្លំ​ភ្នែក​អតិថិជន​ – CEN