ជំរុញ​ការផ្តល់សេវា នៃ​អង្គភាព​ច្រកចេញចូល​តែ​មួយ របស់​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ឆ្លើយតប បាន​ទាន់ពេលវេលា – CEN