ទិដ្ឋភាព​ខ្លោចផ្សា ក្នុងករណី​ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ​លុប​បាត់​ប្រជុំជន​មួយ​នៅ​រដ្ឋ California អាមេរិក​ – CEN