បុរស​ជប៉ុន​ម្នាក់​សុខចិត្ត​រៀបការ​ជាមួយ​នឹង​នារី ដែល​បង្កើតឡើង​ដោយ​ពន្លឺភ្លើង​ហ្វា ព្រោះ​នាង​មិនចេះ​ផិតក្បត់​ – CEN