ពលរដ្ឋ​នៅក្នុ្ង​ង​ក្រុង​ដូន​កែវ​ស្នើសុំ​អោយ​អាជ្ញារ​ធរ​ពាក់ព័ន្ធ​គួរ​មាន​វិធានការ​ទៅលើ​ម្ចាស់​ស្ថានីយ៍ប្រេងឥនន្ទៈ​ណា ​ដែល​លក់​មិន​គ្រប់​លី​ត​ក្លែងបន្លំ​ភ្នែក​អតិថិជន​ – CEN