វី​ង បានឈ្នះ​ពានរង្វាន់ “​សហគ្រាស​សង្គម ដែលមាន​និរន្ត​ភាព​” ​និង “​សហគ្រាស​ខ្នាតតូច​និង​មធ្យម ដែលមាន​ការរីកចម្រើន​” នៅក្នុង​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​ធុរកិច្ច​អាស៊ាន ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ – CEN