បទពិសោធន៍​គួរ​រៀនសូត្រ​៖ បុរស​ម្នាក់​នៅមាន​ជីវិត​ព្រោះតែ​ជ្រើស​យក​វិធី​រត់តាម​សត្វ​កញ្ជ្រោង​(វីដេអូ) – CEN