សាលក្រម​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជនជាប់ចោទ នួន ជាង និង​ខៀវ សំផន នឹង​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ សុក្រ ទី​១៦ ខែវិច្ឆិកា​ – CEN