ទន្ទឹម​នឹង​សមិទ្ធផល​ដែល​សម្រេចបាន ក្រសួង​សង្គម​កិច្ច ក៏​នៅ​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​ជាច្រើន ដែល​ទាមទារ ឲ្យ​រួម​គ្នា​បន្ត​ខិតខំ​រិះរក​ដំណោះស្រាយ​ – CEN