រដ្ឋសភា បើក​សម័យប្រជុំ​ពេញ អនុម័ត​ច្បាប់​ថវិកាជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN